Yrka moms avdrag på anläggning ?

classic Classic list List threaded Threaded
31 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Yrka moms avdrag på anläggning ?

Stefan
This post was updated on .
Jag har begärt moms avdrag för hela anläggningen med hänvisning till EU-domen i mål mål C‑219/12 rörande solceller.

Min anläggning är köpt som företagare och är monterad på privatbostad.

Kommer troligen få överklaga hela vägen till EU.

Läser man EU-domen och särskilt punkt 36 där det står; direkt citat: —–

Domstolen erinrar dessutom om att det enligt den ordning som inrättats genom sjätte direktivet föreligger en rätt att dra av ingående mervärdesskatt för varor eller tjänster som en skattskyldig använder i sin skattepliktiga verksamhet. Avdraget för ingående mervärdesskatt är kopplat till uppbörden av utgående skatt. I den mån varor eller tjänster används för utgående skattepliktiga transaktioner, måste den ingående skatt som belöper på dessa transaktioner dras av för att dubbelbeskattning ska undvikas (se dom av den 30 mars 2006 i mål C‑184/04, Uudenkaupungin kaupunki, REG 2006, s. I‑3039, punkt 24, och av den 14 september 2006 i mål C‑72/05, Wollny, REG 2006, s. I‑8297, punkt 20).—–

På ren svenska: Vid inbetalning av moms finns en rätt till avdrag för erlagd moms för investeringar enligt EG-rätten.
 Solklart således, eller ?

Det jag inte förstår är varför Skatteverket inte påpekar detta. Det kan möjligen vara så att man är rädd för att alla solcellsägare ska komma att yrka avdrag på momsen för inköp och drift av solcellsanläggningen. Det skulle bli en rejäl omvänd skattesmäll för staten… Det skulle också i ett slag ge 20% billigare investeringskostnad för solcellsanläggningar, vilket skulle sätta rejäl fart på den privata svenska solcellsmarknaden.

Skatteverket har nu begärt in handlingar som styrker att jag säljer all el som anläggningen producerar.

Då återstår frågan om avdragsrätten. I princip har man avdragsrätt på den ingående momsen på de kostnader man har i sin momspliktiga verksamhet. Men det finns ett avdragsförbud när det gäller kostnader på en stadigvarande bostad. Och är det så att man bara säljer överskottselen så gäller detta avdragsförbud. Om man däremot säljer hela sin elproduktion (alltså inte tar någon el från solcellsanläggningen till huset) har solcellerna inte någon koppling till den stadigvarande bostaden och avdragsförbuder kommer då inte i spel. Med andra ord – om anläggningen levererar all el ut i det allmänna nätet anser Skatteverket att man har avdragsrätt för momsen, men om man enbart säljer överskottselen så har man ingen avdragsrätt på grund av avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

Läser man då i EU domen punkt 10 där det står; direkt citat: —– Mellan åren 2005 och 2008 konsumerade Tomas Fuchs omkring 44 600 kWh som togs från nätet för hushållsbehov. 11 156 kWh av den av honom producerade elen levererades slutligen till nätet och 8 645 kWh konsumerades direkt. All den el som producerades i solcellsanläggningen levererades alltså till nätet, närmare bestämt 19 801 kWh.—–

Det betyder ju att man inte alls behöver sälja all el som skatteverket kräver.
All den el som producerades i solcellsanläggningen levererades alltså till nätet. Även om man inte får betalt för all el.

Läser man punkt 20där det står; direkt citat: —– Detta kriterium ska även göra det möjligt att avgöra om en enskild har använt en tillgång på ett sätt som medför att hans verksamhet ska anses som en ”ekonomisk verksamhet” i den mening som avses i sjätte direktivet. Om en tillgång uteslutande är ägnad att utnyttjas ekonomiskt, är detta i allmänhet tillräckligt för att visa att ägaren utnyttjar den för ekonomisk verksamhet och följaktligen i syfte att fortlöpande vinna intäkter. Om en tillgång emellertid på grund av sin karaktär kan utnyttjas för såväl ekonomiska som privata ändamål, ska det utifrån samtliga omständigheter rörande dess nyttjande avgöras om den verkligen utnyttjas för att fortlöpande vinna intäkter (se dom av den 26 september 1996 i mål C‑230/94, Enkler, REG 1996, s. I‑4517, punkt 27, och domen i det ovannämnda målet Rēdlihs, punkt 34).—–

Då är det även klarlagt att Avdragsförbudet ej gäller då den får användas både i firman och privat.
Österike har även de avdragsförbud som liknar Sverige. Men det gäller ej här enligt denna dom.

Fortsättning följer.....

Med vänlig hälsning Stefan
9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

nelos
Mycket bra initiativ!

Ska bli intressant att följa.

Detta kan även bli något som media skulle kunna komma att rapportera om.
Och det behövs verkligen, mediabevakningen av solcellsutvecklingen i Sverige har nästan varit obefintlig den senaste tiden.
En sökning på "SVT solceller" ger en träff från 4:e juni om att "stort intresse för solceller" från Östnytt,
men det är också allt på senare tid.

Man kan undra varför det skrivs så lite i media...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Anders J
In reply to this post by Stefan
Underbart!

Själv har jag ju min anläggning privat och som jag säljer min överskottsel och som skatteverket ju anser att rättsläget är helt klarlagt så borde jag ju rimligen momsregistrera mig även privat.

Det är ju som sagt häftigt att betala skatt och det skulle kunna vara så att skatteverket här går miste om en avsevärd årlig intäkt från mig. Jag tittade nyss igenom mina månadsavräkningar och upplupet t o m juli månad så har jag fått in momspengar på 67,97 kr. På helåret så kan man ju tänka sig att det t o m kan bli mer än 100 kr.

Det är ju inte utan att man får lust att skriva till skatteverket och hänvisa till skrivelsen och till EU-domen och fråga dem om de verkligene menar allvar med att jag borde vara momsregistrerad även privat.

Vi är många som med stort intresse kommer att följa handläggningen av ditt ärende, stort tack för att du delar med dig!
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Anders J
Fick svar från Skatteverket:

"Om du har läst informationen i ställningstagandet så framgår det att inte finns någon beloppsgräns beträffande registrering för mervärdesskatt. Du ska alltså registrera dig för moms för din försäljning av överskottselen från din solcellsanläggning. Bestämmelsen gäller för hela 2014."

Den fråga jag ställde om rimligheten i detta svarade han inte på. Givetvis inte. Inget nytt under solen! Vi, många tusen, ska alltså alla registrera oss för moms och deklarera i enlighet därmed för att, ide flesta fall, betala in en eller ett par hundralappar var. Komplett vansinne. Snart val nu. Men Skatteverkets ställningstagande är ju inte något politiskt beslut, så oavsett vad de folkvalda tycker så gäller ju detta under 2014 ändå.

Egentligen borde vi nu alla registrera oss för moms och egentligen borde vi alla yrka avdrag för investeringen, om inte annat så på rent djävelskap. Vi följer det med stort intresse.

Anna-Karin Hatts självsäkra yttranden från i vintras är ganska fjärran nu!

2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Stefan
Hej

Japp jag har inte fått svar än. De sitter väll och fundera på hur de ska slingra sig ur detta.

Har även hittat en lösning till som jag kan gå på om det skulle behövas.

Skatteverket säger ju att all el ska säljas från anläggningen som man yrka momsavdrag för.
Detta är ju egentligen redan uppfyllt om man läse EU-Domen
 
9        Anläggningen saknar lagringskapacitet och all producerad el levereras till ett nät enligt ett avtal om tillgång till nätet, som den 1 juli 2005 ingicks på obestämd tid med bolaget Ökostrom Solarpartner, Ö Vertriebs-GmbH. Dessa leveranser ersätts till ett bruttopris av 1,181 euro/kWh och är mervärdesskattepliktiga. Den el som behövs i det egna hushållet köps tillbaka från nämnda bolag till samma pris som det för vilket den säljs.

10      Mellan åren 2005 och 2008 konsumerade Tomas Fuchs omkring 44 600 kWh som togs från nätet för hushållsbehov. 11 156 kWh av den av honom producerade elen levererades slutligen till nätet och 8 645 kWh konsumerades direkt. All den el som producerades i solcellsanläggningen levererades alltså till nätet, närmare bestämt 19 801 kWh.

11      Efter att ha gjort en begäran om klarläggande i enlighet med artikel 101 i domstolens rättegångsregler, preciserade Verwaltungsgerichtshof i ett beslut av den 10 januari 2013, som inkom till domstolen den 28 januari 2013 och som fattats på grundval av de faktiska omständigheter som fastställts av appellationsdomstolen, att begreppet konsumerats ”direkt” borde tolkas så, att denna elektricitet tagits från det allmänna nätet antingen omedelbart eller i nära anslutning till den tidpunkt då elektriciteten levererades till nätet.

Men skulle de nu slingra sig ur även detta. Så är lösningen att sätta upp en anläggning till som motsvarar de kwh som man förbrukar själv när solen skiner.

Eller slå av alla förbrukare i huset när solen skiner manuellt eller automatstyrt med relä.
Vill man ha någon el under denna tiden kan man ha ett backuppsystem.

På detta sätt så säljer man ju all el från anläggning 1 som man yrkar momsavdrag för.
9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Anders J
Exakt. I själva verket så är ju växelriktarens sekundärsida, husets förbrukare och det allmänna elnätet ända upp till Harsprånget eller Forsmark parallellkopplade och om man säljer allt man tillverkar och sedan köper det man förbrukar eller om mellanskillnadens elektroner liksom tänkes ta en "genväg" tillbaka in igen blir ju till slut mest en semantisk/filosofisk fråga som inte har mycket med verkligheten att göra.

Elmätarens olika räkneverk är ju också rent virtuella och siffervärdena integreras fram från olika sensorer, så inte ens där finns det ju något vidare värst bra resonemang att hänga upp juridiken på.
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Stefan
Hej

Har glada nyheter att lämna. Skatteverket godtog mitt svar. Och godkänner avdraget. :)

De skrev bara så här i brevet.

"Tack för ditt svar på skatteverkets förfrågan. Vi har gått igenom och godtar de uppgifter du har lämnat."

Lite kort svar tycker jag men goda nyheter.
9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

magneten
Kul att höra!  Har du även fått bidrag för din anläggning?

Kryssade i privat på min bidragsansökan men kunde ju lika gärna köpt den på "lantbruket"...
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
6 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
SMA Sunny boy 3600 tl-21 Enfas.
Loggar med android och felix.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=44984

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

nelos
Mycket kul att höra!

Detta är fantastiskt, kostnaden för en solcellsanläggning minskade genom din insats med 25%, förutsatt att anläggningen köps som företagare och monteras på en privatbostad.

Har du diarienummer för deras svar?

För den som vill göra likadant är bra att kunna referera till det svar som de givit, så att de slipper handlägga ärendet igen om det är en annan handläggare.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Stefan
In reply to this post by magneten
Tyvärr inget bidrag än pengarna är slut här i Skåne räckte visst bara till Feb 2013
Det är jätte lång kö. Men det kommer säkert mer pengar.
9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Stefan
In reply to this post by nelos
Tyvärr inget nummer alls. Står  bara Meddelande och datum. Samt att de godtog uppgifterna.

9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

nelos
Exakt vilket meddelande och datum är angivet?

Det är en offentlig handling eftersom det är en skickat från en myndighet, så den bör ha ett diarienummer även om de inte skrivit ut det.

Även dina meddelanden är offentliga handlingar så då tycker jag de bör ha tilldelats ett diarienummer.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

nelos
In reply to this post by Stefan
Här är ett exempel på ett svar från skatteverket, komplett med diarienummer:

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2013/03/Skatteverket_767353_11.pdf

Märkligt om de inte skickar ett formellt brev med diarienummer.
 
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Stefan
In reply to this post by nelos
Detta är det bara som står.

"Tack för ditt svar på skatteverkets förfrågan. Vi har gått igenom och godtar de uppgifter du har lämnat."

sedan bifogar de Dnr 131325316-14/111 och det är bara deras info om ställningstagandet.


9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Toffe
Hej!

Hur har det gått med momsen. Skall du dra av det i årets deklaration?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Stefan
Hej

Den är redan avdragen och återbetald 2014

Jag har ju firma så momsen är avdragen där och återbetalt.

För säkerhets skull har jag även sett till att ALL el denna anläggning producera går ut på nätet.

Med vänlig hälsning Stefan
9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

magneten
Var du tvungen att skaffa ytterligare ett abonnemang för att få ut ALL el på nätet till försäljning eller hur har du gjort?

Jag hade annars en idé att man kunde "sälja" egnenförbrukningen till sig själv och r upp det som inkomst samt betala in moms även på egnenförbrukningen.

På så vis har man ju sålt all den levererade elen och borde således uppfylla det kravet.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
6 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
SMA Sunny boy 3600 tl-21 Enfas.
Loggar med android och felix.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=44984

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Stefan
Nix inget ytterliga mätare eller abonnemang.

Löste det så att jag satte upp en liten extra anläggning på 1kw som driver huset under den tiden den stora anläggningen på 7kw producera el.  

Med hjälp av lite extra elektronik kan man styra så inga stora förbrukare startar under den tid el säljes.

På detta sätt säljer jag ALL el från den stora anläggningen som är godkänd för momsavdrag.

Så med andra ord behöver jag bara se till att jag säljer så pass mycket som en 7kw anläggning kan produsera under ett år.

När jag bygger ut igen nu i sommar så gör jag nytt momsavdrag på den också. 
9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

magneten
Det var smart och enkelt!

Skall utöka min befintliga 4kw anläggning (har ej gjort moms avdrag på denna) och givetvis så kommer jag att sälja all el (ca 1500kWh/år) från utökningen på 1.6kw som jag har tänkt att begära moms avdrag för, vilket väl borde vara helt i sin ordning?
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
6 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
SMA Sunny boy 3600 tl-21 Enfas.
Loggar med android och felix.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=44984

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Stefan
Ja vist bara att köra på.
9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

12